منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سیدرضا مودب
نقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه علیهم السلام
سیدرضا مودب حسین خلیفه
PDF

عنواننقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه علیهم السلام

نویسندهسیدرضا مودب, حسین خلیفه

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/عصمت امام

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه
سیدهادی میرمحمودی سیدرضا مودب
PDF

عنوانمبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهسیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی