منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عباس پناهی
1748
525
PDF PDF
اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا
عباس پناهی یوسف جمالی محمد کریم
PDF

عنواناوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

نویسندهعباس پناهی, یوسف جمالی, محمد کریم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچگونگی تغییر مذهب مردم گیلان از تشیع زیدی به تشیع دوازده امامی در عصر صفوی

نویسندهعباس پناهی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/گیلان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی