13
نویسنده
1
موضوع
8
منبع
تاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان
پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی
PDF

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدهای سیاست شاه عباس در براندازی حکومت شیعی آل کیا در گیلان
سهیلا نعیمی محمدحسن راز نهان
PDF

عنوانپیامدهای سیاست شاه عباس در براندازی حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهسهیلا نعیمی, محمدحسن راز نهان

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا
عباس پناهی یوسف جمالی محمد کریم
PDF

عنواناوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

نویسندهعباس پناهی, یوسف جمالی, محمد کریم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی