2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع

عنوانچگونگی تغییر مذهب مردم گیلان از تشیع زیدی به تشیع دوازده امامی در عصر صفوی

نویسندهعباس پناهی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/گیلان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی