منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
علی یزدانی
بستر ها، زمینه ها و چالش های پیدایی جنبش زیدیه در یمن
فاطمه جان احمدی علی یزدانی
PDF

عنوانبستر ها، زمینه ها و چالش های پیدایی جنبش زیدیه در یمن

نویسندهفاطمه جان احمدی, علی یزدانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب , کلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی