منبع   ۱۳ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
علی موسوی نژاد
1193
446
PDF PDF
1340
610
PDF PDF
839
348
PDF PDF
532
542
PDF PDF
839
559
PDF PDF
تبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان
علی موسوی نژاد علی تقی زاده داوری سیدمحمدعلی حسینی زاده
PDF

عنوانتبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان

نویسندهعلی موسوی نژاد, علی تقی زاده داوری, سیدمحمدعلی حسینی زاده

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی
علی موسوی نژاد ابوالفضل موسوی اقداش
PDF

عنوانبازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی

نویسندهعلی موسوی نژاد, ابوالفضل موسوی اقداش

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

امام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی
علی موسوی نژاد محمدرضا بارانی مهدی فرمانیان
PDF

عنوانامام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی

نویسندهعلی موسوی نژاد, محمدرضا بارانی, مهدی فرمانیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر (شحصیت و افکار ناصر کبیر)

نویسندهعلی موسوی نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

غدیر در منابع زیدیه (قرن های دوم تا پنجم هجری)
علی موسوی نژاد وصال حسین اف
PDF

عنوانغدیر در منابع زیدیه (قرن های دوم تا پنجم هجری)

نویسندهعلی موسوی نژاد, وصال حسین اف

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزیدیان شمال ایران در قرن هشتم هجری بر اساس نسخه ای تازه یاب

نویسندهعلی موسوی نژاد

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه

مکان چاپقم

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی