منبع   ۷ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
دون استوارت
916
524
PDF PDF
1085
615
PDF PDF
1217
476
PDF PDF
1033
491
PDF PDF
786
484
PDF PDF
743
558
PDF PDF
727
260
PDF PDF

عنواننمونه ای موردی از:تقیه‌ی عالمی امامی در دمشق قرن دهم با ادعای پیروی از مذهب فقهی شافعی

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکاتی درباره مهاجرت فقهای عاملی به ایران در عهد صفویه

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخستین شیخ الاسلام قزوین، پایتخت صفویه؛ تحلیلی از رساله العقد الحسینی

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجادلاتی درباره نماز جمعه در روزگار شاه طهماسب صفوی

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواننکاتی درباره حیات عالمان امامی در قلمرو عثمانی

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعالمان عاملی و نقش آن ها در مجادلات سیاسی - مذهبی صفویه با عثمانی

مترجممحمد کاظم رحمتی

نویسندهدون استوارت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی