46
نویسنده
1
موضوع
37
منبع
از 907 تا 1210 انقراض زندیه
2498
1375
PDF PDF

عنوانتاریخ الموسسه الدینیه الشیعیه من العصر البویهی الی نهایه العصر الصفوی الاول (300-1000هـ/912-1591م)

نویسندهجودت القزوینی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپبیروت

ناشردارالرافدین

تاریخ چاپ2005 میلادی

زبانعربی

ظهور طبقه ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عمومی دوره صفوی
علی اکبر جعفری محمدتقی مشکوریان
PDF

عنوانظهور طبقه ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عمومی دوره صفوی

نویسندهعلی اکبر جعفری, محمدتقی مشکوریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعات ایران: شرعی سازی قدرت سیاسی؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر صفویه

نویسندهاصغر افتخاری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده مطالعات راهبردی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیب شناختی
محمدعلی پرغو صدیقه غلامزاده
PDF

عنوانعزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیب شناختی

نویسندهمحمدعلی پرغو, صدیقه غلامزاده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه آثار اندیشمندان امامی مکی در گسترش فضای علمی در مکه در قرن 11 و 12 هجری
نعمت الله صفری فروشانی عمار ابوطالبی
PDF

عنوانجایگاه آثار اندیشمندان امامی مکی در گسترش فضای علمی در مکه در قرن 11 و 12 هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, عمار ابوطالبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی
علی اکبر تشکری الهام نقیبی
PDF

عنوانتعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی

نویسندهعلی اکبر تشکری, الهام نقیبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه علما در دستگاه قدرت دورۀ صفویه (دوران شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم)
قباد منصوربخت محمد طاهری مقدم
PDF

عنوانجایگاه علما در دستگاه قدرت دورۀ صفویه (دوران شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم)

نویسندهقباد منصوربخت, محمد طاهری مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرشد تشیع و افول تصوف خانقاهی در آذربایجان دوره ی شاه طهماسب صفوی (930 - 984 ه.ق.)

نویسندهپریسا قربان نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپزاهدان

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر