580
نویسنده
1
موضوع
561
منبع
جابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی
عباس احمدوند سعید مسرور طاوسی
PDF

عنوانجابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی

نویسندهعباس احمدوند, سعید مسرور طاوسی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

خرده گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری
منصور نیک پناه یوسف شیخ زاده
PDF

عنوانخرده گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری

نویسندهمنصور نیک پناه, یوسف شیخ زاده

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپیزد

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسی اخبار محسن بن علی علیه السلام در منابع فریقین

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر زندگینامه امامزاده اسماعیل در اصفهان و بررسی کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، هنری و معنوی آن

نویسندهحسین حر

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش معتزله در تخریب شخصیت هشام بن حکم و نسبت دادن تجسیم به او و تاثیر آن بر محدثان شیعی

نویسندههاشم هاشمی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشخصیت و جایگاه امامزاده ابراهیم بن موسی علیه السلام (امامزاده نرمی)

نویسندهمحمدحسین ریاحی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر