منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سعید احمد اعراب
رسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)
عبدالسلام الهراس سعید احمد اعراب
PDF

عنوانرسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)

نویسندهعبدالسلام الهراس, سعید احمد اعراب

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانعربی

من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی
عبدالسلام الهراس سعید احمد اعراب
PDF

عنوانمن ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی

نویسندهعبدالسلام الهراس, سعید احمد اعراب

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانعربی