منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
زهرا سادات کشاورز
تحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه
زهرا سادات کشاورز محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانتحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه

نویسندهزهرا سادات کشاورز, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عاشورا تقابل دین و سنت در گستره تغییرات اجتماعی از دیدگاه سیدجعفر شهیدی
علی غلامی دهقی زهرا سادات کشاورز
PDF

عنوانعاشورا تقابل دین و سنت در گستره تغییرات اجتماعی از دیدگاه سیدجعفر شهیدی

نویسندهعلی غلامی دهقی, زهرا سادات کشاورز

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی