منبع   ۱۲ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
محمدعلی چلونگر
264
113
PDF PDF
485
133
PDF PDF
نامه های امامان شیعه از عصر امام کاظم (ع) تا آغاز غیبت کبری
محمدعلی چلونگر سمیه مومنه آرزو فروهی
PDF

عنواننامه های امامان شیعه از عصر امام کاظم (ع) تا آغاز غیبت کبری

نویسندهمحمدعلی چلونگر, سمیه مومنه, آرزو فروهی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاورشناسی به شیوه ی همدلانه؛ روش شناسی خاورشناسان در برخود با اصول و مبانی فکری و اعتقادی شیعه

نویسندهمحمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران
مسعود شاهمرادی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانواکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران

نویسندهمسعود شاهمرادی, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل تعامل فکری سیاسی شیعه امامیه با اشاعره در بغداد در دوره آل بویه (سده های چهارم و پنجم هجری)
محمدرضا بارانی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانبررسی و تحلیل تعامل فکری سیاسی شیعه امامیه با اشاعره در بغداد در دوره آل بویه (سده های چهارم و پنجم هجری)

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم (ع)
محمدعلی چلونگر محمدسعید نجاتی
PDF

عنوانبررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم (ع)

نویسندهمحمدعلی چلونگر, محمدسعید نجاتی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی وضعیت دینی - مذهبی عصر امام جواد (ع) با تکیه بر آثار و اندیشه کلامی اصحاب ایرانی آن حضرت

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمدعلی چلونگر, فرشته بوسعیدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه مقالات همايش پيشينه تشيع در اصفهان
محمدعلی چلونگر احمد زمانی
PDF

عنوانمجموعه مقالات همايش پيشينه تشيع در اصفهان

به کوششمحمدعلی چلونگر, احمد زمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشرسازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

التاثیر الفکری المتبادل بین الامامیة و المعتزلة فی عصر البویهیین
محمدرضا بارانی محمدعلی چلونگر اصغر محمود آبادی
PDF

عنوانالتاثیر الفکری المتبادل بین الامامیة و المعتزلة فی عصر البویهیین

نویسندهمحمدرضا بارانی, محمدعلی چلونگر, اصغر محمود آبادی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانعربی

تحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه
زهرا سادات کشاورز محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانتحلیل تاریخی تاثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرة العرب در پیدایی سقیفه

نویسندهزهرا سادات کشاورز, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی