منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
زهرا بختیاری
امام رضا (ع) و فرقه واقفیه
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانامام رضا (ع) و فرقه واقفیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی