11
نویسنده
1
موضوع
10
منبع

عنواننظریات متقدمی علما الامامیه فی کتب حدیث ائمتهم المدونه بطرق اهل السنه

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

مترجمنظیره غلاب

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

تاریخ چاپ1428 هجری قمری

زبانعربی

امام رضا (ع) و فرقه واقفیه
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانامام رضا (ع) و فرقه واقفیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرقه های درون شیعی دوران امامت امام رضا (ع) (با تکیه بر فطحیه و واقفیه)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی