منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مصطفی پیرمرادیان
317
150
PDF PDF
بررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان
مصطفی پیرمرادیان فرشته بوسعیدی
PDF

عنوانبررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان

نویسندهمصطفی پیرمرادیان, فرشته بوسعیدی

موضوعجغرافیا/آسیا/حوزه خلیج فارس

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ و فرهنگ اسلامی: نگرش مقایسه ای بر قیام امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر

نویسندهمصطفی پیرمرادیان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی