50
نویسنده
1
موضوع
39
منبع
1608
1066
PDF PDF

عنواننگرشی بر نقش شیعیان در قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث 80-85ه-ق

نویسندهعبدالهادی احمدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی زندگی و قیام یحیی بن زید علوی در خراسان در سال 125 ه.ق. (انگیزه های قیام او و تناقضات منابع در روایت آن)

نویسندهمحمدرضا غضنفری کفشگر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاده اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)
محسن رنجبر حسین مفتخری
PDF

عنوانرویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)

نویسندهمحسن رنجبر, حسین مفتخری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالحوار الاسلامی المسیحی فی القرنین: الاول و الثانی الهجریین/ دراسه فی فصوص شیعیه

نویسندهمحمد رضا وصفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندرآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی - فرایندی روزه عاشورا بر مبنای نظریه پخش

نویسندهاحمد فلاح زاده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان
محمد علی چلونگر جعفر شریفی علیرضا ابطحی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان

نویسندهمحمد علی چلونگر, جعفر شریفی, علیرضا ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالسيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات فی عهد بنی امية

مترجممحمد زکی ابراهیم, حسن ابراهيم حسن

نویسندهفان فلوتن

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمصر

ناشروزاره الثقافه و السياحه

تاریخ چاپ1965 میلادی

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانبررسی نقشه راه حکومت امویان با تکیه بر دشمن شناسی علوی

نویسندهاکرم روشنفکر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشخصیت و عملکرد عمر بن عبدالعزیز و دیدگاه امام باقر علیه السلام درباره او

نویسندهاحمد دیلمی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر