48
نویسنده
1
موضوع
37
منبع

عنواننگرشی بر نقش شیعیان در قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث 80-85ه-ق

نویسندهعبدالهادی احمدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی زندگی و قیام یحیی بن زید علوی در خراسان در سال 125 ه.ق. (انگیزه های قیام او و تناقضات منابع در روایت آن)

نویسندهمحمدرضا غضنفری کفشگر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاده اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)
محسن رنجبر حسین مفتخری
PDF

عنوانرویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)

نویسندهمحسن رنجبر, حسین مفتخری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالحوار الاسلامی المسیحی فی القرنین: الاول و الثانی الهجریین/ دراسه فی فصوص شیعیه

نویسندهمحمد رضا وصفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندرآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی - فرایندی روزه عاشورا بر مبنای نظریه پخش

نویسندهاحمد فلاح زاده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان
محمد علی چلونگر جعفر شریفی علیرضا ابطحی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان

نویسندهمحمد علی چلونگر, جعفر شریفی, علیرضا ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالسيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات فی عهد بنی امية

مترجممحمد زکی ابراهیم, حسن ابراهيم حسن

نویسندهفان فلوتن

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمصر

ناشروزاره الثقافه و السياحه

تاریخ چاپ1965 میلادی

نوبت چاپدوم

زبانعربی

عنوانبررسی نقشه راه حکومت امویان با تکیه بر دشمن شناسی علوی

نویسندهاکرم روشنفکر

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشخصیت و عملکرد عمر بن عبدالعزیز و دیدگاه امام باقر علیه السلام درباره او

نویسندهاحمد دیلمی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در حوادث سیاسی عراق (66 - 72 هجری)

مترجمعلی غلامی دهقی

نویسندهخلیل شاکر حسین

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل جامعه شناختی نهادی شدن جنبش زید بن علی
محمدرضا بارانی هدی شعبان پور
PDF

عنوانتحلیل جامعه شناختی نهادی شدن جنبش زید بن علی

نویسندهمحمدرضا بارانی, هدی شعبان پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر