منبع   ۳ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
مصطفی سلطانی
618
195
PDF PDF
329
116
PDF PDF

عنوانصفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر اندیشه سید مرتضی و قاضی عبد الجبار

نویسندهمصطفی سلطانی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید , کلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی