8
نویسنده
1
موضوع
8
منبع

عنوانصفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تأکید بر اندیشه سید مرتضی و قاضی عبد الجبار

نویسندهمصطفی سلطانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی