منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
کرم سیاوشی
راهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)
کرم سیاوشی ندا سلیمانی فر
PDF

عنوانراهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)

نویسندهکرم سیاوشی, ندا سلیمانی فر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت
قاسم سبحانی فخر کرم سیاوشی
PDF

عنوانتفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت

نویسندهقاسم سبحانی فخر, کرم سیاوشی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی