منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
زهرا قاسم نژاد

عنوانجریان های فکری عصر امام جواد (ع) در قالب فرقه های موجود

نویسندهزهرا قاسم نژاد, مرضیه حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام
محمدرضا ستوده نیا مجید خزاعی زهرا قاسم نژاد
PDF

عنوانجایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مجید خزاعی, زهرا قاسم نژاد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپجیرفت

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی