منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علیرضا اشتری تفرشی
1009
1024
PDF PDF
سیاست های مذهبی وزیران سنی مذهب فاطمیان: انگیزه ها، اهداف و راهبردها
احمد بادکوبه هزاوه علیرضا اشتری تفرشی
PDF

عنوانسیاست های مذهبی وزیران سنی مذهب فاطمیان: انگیزه ها، اهداف و راهبردها

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, علیرضا اشتری تفرشی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی