منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمدحسن رستمی
اعتبارسنجي روايت «حب علي حسنه لا تضر معها سيئه» در مصادر شيعه و سني
محمدحسن رستمی عبدالرضا حدادیان
PDF

عنواناعتبارسنجي روايت «حب علي حسنه لا تضر معها سيئه» در مصادر شيعه و سني

نویسندهمحمدحسن رستمی, عبدالرضا حدادیان

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم
محمدحسن رستمی سمانه ابریشمی
PDF

عنوانبررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم

نویسندهمحمدحسن رستمی, سمانه ابریشمی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی