منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمد زین العابدین
بازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان
نعمت الله صفری فروشانی محمد زین العابدین
PDF

عنوانبازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, محمد زین العابدین

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند , تاریخ/دولت های شیعی/هند/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشد آباد
اسماعیل جهان بین محمد زین العابدین
PDF

عنوانتشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشد آباد

نویسندهاسماعیل جهان بین, محمد زین العابدین

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی