منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
کاوس روحی برندق
مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن
محمدحسین خوانین زاده کاوس روحی برندق
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

نویسندهمحمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی