منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدحسین خوانین زاده
مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن
محمدحسین خوانین زاده کاوس روحی برندق
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

نویسندهمحمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر
علیرضا محمدی محمدحسین خوانین زاده محمدرضا ابراهیم زاده
PDF

عنوانسازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر

نویسندهعلیرضا محمدی, محمدحسین خوانین زاده, محمدرضا ابراهیم زاده

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی