منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
فتحیه فتاحی زاده
بررسی منشأ پیدایش شیعه و تفاوت آن با مذاهب دیگر
فتحیه فتاحی زاده پروین حیدری
PDF

عنوانبررسی منشأ پیدایش شیعه و تفاوت آن با مذاهب دیگر

نویسندهفتحیه فتاحی زاده, پروین حیدری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی