15
نویسنده
1
موضوع
12
منبع
اتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه
محمدحسین بهرامی محمدعلی مهدوی راد
PDF

عنواناتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

نویسندهمحمدحسین بهرامی, محمدعلی مهدوی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

روش شناسی طبقات اعلام الشیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی
عبدالحسين طالعي امجد رسول محمد العوادی
PDF

عنوانروش شناسی طبقات اعلام الشیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی

نویسندهعبدالحسين طالعي, امجد رسول محمد العوادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروش سیره نویسی اربلی در کشف الغمة (سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم)

نویسندهرویا باقری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی روش شناسانه‌ی کتاب الجمل و النصره لسید العتره فی حرب‌البصره اثر شیخ مفید

نویسندهمحمدرضا هدایت پناه

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی