منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مهرداد عباسی
288
131
PDF PDF
قراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (3): الغرب و التشیع: تاریخ ائمه الشیعه فی کبری موسوعات المستشرقین عن الاسلام
مهرداد عباسی علی آقائی
PDF

عنوانقراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (3): الغرب و التشیع: تاریخ ائمه الشیعه فی کبری موسوعات المستشرقین عن الاسلام

نویسندهمهرداد عباسی, علی آقائی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی