منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عباس احمدی
ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی
عباس احمدی محمود واثق مسعود جاسم نژاد
PDF

عنوانژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

نویسندهعباس احمدی, محمود واثق, مسعود جاسم نژاد

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ژئوپلتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی
عباس احمدی محمود واثق مسعود جاسم نژاد
PDF

عنوانژئوپلتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

نویسندهعباس احمدی, محمود واثق, مسعود جاسم نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه جغرافيا - دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تبیین ژئوپلیتیکی اثر گذاری انقلاب اسلامی بر سیاسی شدن شیعیان جهان
عباس احمدی محمد رضا حافظ نیا
PDF

عنوانتبیین ژئوپلیتیکی اثر گذاری انقلاب اسلامی بر سیاسی شدن شیعیان جهان

نویسندهعباس احمدی, محمد رضا حافظ نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی