منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
غلامحسین زرگری نژاد
1351
639
PDF PDF
1369
603
PDF PDF

عنوانخلیفه و خلافت در اندیشه اهل سنت و زیرساخت های تحول امامت و خلافت به سلطنت آسمانی و خلیفه اللهی

نویسندهغلامحسین زرگری نژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

اصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه
غلامحسین زرگری نژاد محسن سراج
PDF

عنواناصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه

نویسندهغلامحسین زرگری نژاد, محسن سراج

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی