منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمدرضا پورجعفر
تفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه
مجتبی انصاری محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر لیلا مدقالچی
PDF

عنوانتفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه

نویسندهمجتبی انصاری, محمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, لیلا مدقالچی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی خیابان «چهارباغ» شهر مشهد در عصر صفویه (1020 - 1016 ه. ق)
مجتبی انصاری محمدرضا پورجعفر مهدی حقیقت بین
PDF

عنوانبررسی تاریخی خیابان «چهارباغ» شهر مشهد در عصر صفویه (1020 - 1016 ه. ق)

نویسندهمجتبی انصاری, محمدرضا پورجعفر, مهدی حقیقت بین

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی
محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر فریال احمدی علیرضا صادقی
PDF

عنوانبازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, فریال احمدی, علیرضا صادقی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی