29
نویسنده
1
موضوع
18
منبع
396
0
بررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی
محمدرضا بمانیان هادی صفایی پور غلامحسین معماریان
PDF

عنوانبررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, هادی صفایی پور, غلامحسین معماریان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تبلور مفاهیم شیعی در شکل‌گیری مساجد دوران صفویه و قاجاریه؛ بررسی تطبیقی: مسجد شهید مطهری تهران و مسجد امام خمینی اصفهان
امیرمسعود دباغ شادی رهبر
PDF

عنوانتبلور مفاهیم شیعی در شکل‌گیری مساجد دوران صفویه و قاجاریه؛ بررسی تطبیقی: مسجد شهید مطهری تهران و مسجد امام خمینی اصفهان

نویسندهامیرمسعود دباغ, شادی رهبر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و معرفی معرفی مجموعه مقالات «امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی»

نویسندهامیرحسین کامرانی راد

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی بقعه ی متبرکه امامزاده شاهرضا علیه السلام در شهرستان شهرضا

نویسندهمهدی ورپشتی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی بقعه ی متبرکه امامزاده شاهرضا علیه السلام در شهرستان شهرضا

نویسندهمهدی ورپشتی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد
هاشم حسینی حسین فراشیانی
PDF

عنوانتحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

نویسندههاشم حسینی, حسین فراشیانی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقعه متبرکه امامزاده جعفر - علیه السلام - پیشوا و موقوفات آن

نویسندهمهدی بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقعه متبرک قیدار نبی علیه السلام در شهرستان خدابنده قیدار

نویسندهمهدی بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبقاع متبرکه نگرشی به منظر معماری امامزاده یحیی علیه السلام (همدان)

نویسندهزهرا پورشعبانیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نمادهای شیعی مسجد امام اصفهان به کمک نوشته های روحانی عارف، سهروردی

نویسندههانری استیرلن

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان هنر

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

حیات شیعه و تأثیر آن بر معماری حیاط در خانه های سنتی یزد
حمیدرضا بیگ زاده شهرکی میثم کارگر شورکی
PDF

عنوانحیات شیعه و تأثیر آن بر معماری حیاط در خانه های سنتی یزد

نویسندهحمیدرضا بیگ زاده شهرکی, میثم کارگر شورکی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپیزد

ناشرحمیدرضا صالحیه یزدی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اندیشه حاكم بر مساجد شیعی با نگاهی انتقادی بر دیدگاه شرق شناسان
هانیه اخوت معصومه ملایی
PDF

عنوانبررسی اندیشه حاكم بر مساجد شیعی با نگاهی انتقادی بر دیدگاه شرق شناسان

نویسندههانیه اخوت, معصومه ملایی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی
محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر فریال احمدی علیرضا صادقی
PDF

عنوانبازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, فریال احمدی, علیرضا صادقی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی
مجتبی انصاری هانیه اخوت معصومه ملایی
PDF

عنوانبررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی

نویسندهمجتبی انصاری, هانیه اخوت, معصومه ملایی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی