23
نویسنده
1
موضوع
17
منبع
3271
1013
PDF PDF
نقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی
عبدالله متولی محمدحسن بیگی شبنم حسین آبادی فراهانی
PDF

عنواننقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی

نویسندهعبدالله متولی, محمدحسن بیگی, شبنم حسین آبادی فراهانی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

تفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه
مجتبی انصاری محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر لیلا مدقالچی
PDF

عنوانتفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه

نویسندهمجتبی انصاری, محمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, لیلا مدقالچی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررّسی نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری امام‌زادگان ایران

نویسندهمظفر عباس زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحکمت هنر شیعی در مقولات امامتی؛ پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت

نویسندهمیثم توکلی بینا

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به همایش «هنر و تمدن شیعی» آیا به حقیقت هنر شیعی رجوع می کنیم؟
PDF

عنواننگاهی به همایش «هنر و تمدن شیعی» آیا به حقیقت هنر شیعی رجوع می کنیم؟

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تداعی معانی و انتقال مفاهیم شیعی در معماری آیینی (مطالعه ی موردی سقانفارهای آمل)
میثم علیئی محمدحسن ذال
PDF

عنوانتداعی معانی و انتقال مفاهیم شیعی در معماری آیینی (مطالعه ی موردی سقانفارهای آمل)

نویسندهمیثم علیئی, محمدحسن ذال

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)
علی اصغر کلانتر حبیب الله اللهی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)

نویسندهعلی اصغر کلانتر, حبیب الله اللهی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه چکیده مقالات همایش جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی

به کوششمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانIllustrating an Islamic Childhood in Syria: Pious Subjects and Religious Authority in Twelver Shi’i Children’s Books

نویسندهEdith Szanto

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپNEW JERSEY

ناشرDUKE UNIVERSITY PRESS

تاریخ چاپ2012 میلادی

زبانانگلیسی

عنوانمجموعه مقالات نخستين همايش ملی هنرهای شيعی از عهد صفوی تا به امروز (با تاکید بر جایگاه اردبیل در تحول حکمت، عرفان، هنر و معماری شیعی)

نویسندهنا شناس

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپاردبیل

ناشرسازمان ميراث فرهنگی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

جلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه
مرتضی قائمی زهرا طهماسبی
PDF

عنوانجلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه

نویسندهمرتضی قائمی, زهرا طهماسبی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهنر شيعی (عناصر هنر شيعی در نگارگری و کتيبه نگاری تيموريان و صفويان)

نویسندهمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی