منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مجتبی انصاری
تفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه
مجتبی انصاری محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر لیلا مدقالچی
PDF

عنوانتفکر تعقلی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر دوره صفویه

نویسندهمجتبی انصاری, محمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, لیلا مدقالچی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی خیابان «چهارباغ» شهر مشهد در عصر صفویه (1020 - 1016 ه. ق)
مجتبی انصاری محمدرضا پورجعفر مهدی حقیقت بین
PDF

عنوانبررسی تاریخی خیابان «چهارباغ» شهر مشهد در عصر صفویه (1020 - 1016 ه. ق)

نویسندهمجتبی انصاری, محمدرضا پورجعفر, مهدی حقیقت بین

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی
مجتبی انصاری هانیه اخوت معصومه ملایی
PDF

عنوانبررسی تأثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی

نویسندهمجتبی انصاری, هانیه اخوت, معصومه ملایی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی