منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
حمید عطایی نظری
1218
366
PDF PDF
548
334
PDF PDF
1762
529
PDF PDF

عنوانتحول معرفت شناختی کلام امامیه در دوران میانی و نقش ابن‌ سینا در آن

نویسندهحمید عطایی نظری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«فضولی» در کلام شیعه! نقد یک ابتذال، نقل یک انتحال

نویسندهحمید عطایی نظری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز شمس الدین کشی تا ابن رشد شیعی! جشنواره اغلاط در کتاب «شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»

نویسندهحمید عطایی نظری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها , کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی