31
نویسنده
1
موضوع
28
منبع

عنوانشعر در خدمت عقیده و ایمان(10)/ حکیم ابوالقاسم فردوسی / «دیباچه» شاهنامه، برگی زرین از «کلام» و «حکمت شیعی»

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاسخی برای بن بست های مارتین هایدگر؛ درباره کتاب ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفی شیعی

نویسندههاجرخاتون قدمی جویباری

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانگاره ی رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشه ی صدرایی

نویسندهمحمود هدایت افزا

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهمگراییها و واگراییهای جریان فلسفی در میان علمای شیعه با تاکید بر نهضت مشروطه

نویسندهمحمد باغستانی

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم هجری - مروری بر کتاب البرهان فی وجود البیان از ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم کاتب

نویسندهرسول جعفریان

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عقل و علم و تعامل آنها در منظومه معرفتی شیعه
حامد پوررستمی محمدعلی طاهرنژاد
PDF

عنوانعقل و علم و تعامل آنها در منظومه معرفتی شیعه

نویسندهحامد پوررستمی, محمدعلی طاهرنژاد

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکاربست های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی

نویسندهحمیدرضا شریعتمداری

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمنهجيات المعاصرة للمباحث العقلية عند الشيعة الامامية - مدرسة النجف انموذجا

نویسندهفالح حسن جبار

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپنجف اشرف

ناشرالعتبة العلویة المقدسة

تاریخ چاپ1432 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر