منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ناصر انطیقه چی
مدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه
محمدرضا بارانی حسین مفتخری ناصر انطیقه چی
PDF

عنوانمدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه

نویسندهمحمدرضا بارانی, حسین مفتخری, ناصر انطیقه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری
نعمت الله صفری فروشانی ناصر انطیقه چی
PDF

عنوانبررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, ناصر انطیقه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی