منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
حسن زندیه
نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی
PDF

عنواننقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)

نویسندهحسن زندیه, طلعت ده پهلوانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی
PDF

عنواننقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول

نویسندهحسن زندیه, طلعت ده پهلوانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 204 تا 1344 قاجاریه

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی
PDF

عنواننقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول

نویسندهحسن زندیه, طلعت ده پهلوانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه
علی اکبر جعفری مرتضی حسینی شاه ترابی حسن زندیه
PDF

عنوانپیامدهای برگزاری آیین‌های مذهبی شیعه در دوره صفویه

نویسندهعلی اکبر جعفری, مرتضی حسینی شاه ترابی, حسن زندیه

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپزاهدان

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی