11
نویسنده
1
موضوع
8
منبع
از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

عنوانپهلوی و تشیع (معرفی کتاب سازمان روحانیت شیعه در عصر رضا شاه پهلوی)

نویسندهصفی الله نوروزی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی روند تعاملات علمای دینی و محمدرضا شاه

نویسندههما رحمانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی
PDF

عنواننقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)

نویسندهحسن زندیه, طلعت ده پهلوانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ‌نگاری مدرن عصر پهلوی

نویسندهموسی نجفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی
PDF

عنواننقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول

نویسندهحسن زندیه, طلعت ده پهلوانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه و حکومت (مطالعه موردی: مواضع روحانیون شیعه در برابر حکومت محمد رضا پهلوی، 1340 - 1357)

نویسندهمهدی حیدری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانبررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرخدادهای مهم و انقلابی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال های 56 و 57

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی