منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
حسین احمدی
اکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی
حسین احمدی محمد مهدی رحیمی
PDF

عنواناکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی

نویسندهحسین احمدی, محمد مهدی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی