منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
ابوالقاسم فروزانی
مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
حسین پوراحمدی ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهحسین پوراحمدی, ابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانبررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانتحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان , تاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی