4
نویسنده
1
موضوع
3
منبع
بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس
احمد بادکوبه هزاوه حبیب زمانی محجوب
PDF

عنوانبررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, حبیب زمانی محجوب

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی