7
نویسنده
1
موضوع
4
منبع
مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
حسین پوراحمدی ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهحسین پوراحمدی, ابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس
احمد بادکوبه هزاوه حبیب زمانی محجوب
PDF

عنوانبررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, حبیب زمانی محجوب

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی