منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
زهرا طهماسبی
878
463
PDF PDF
جلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه
مرتضی قائمی زهرا طهماسبی
PDF

عنوانجلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه

نویسندهمرتضی قائمی, زهرا طهماسبی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

سیمای هنری تشبیهات در دیوان سید حمیری شاعر اهل بیت (ع)
مرتضی قائمی زهرا طهماسبی
PDF

عنوانسیمای هنری تشبیهات در دیوان سید حمیری شاعر اهل بیت (ع)

نویسندهمرتضی قائمی, زهرا طهماسبی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی