منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدعلی میرعلی
1049
461
PDF PDF
806
354
PDF PDF
575
214
PDF PDF
751
255
PDF PDF

عنوانبررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

نویسندهمحمدعلی میرعلی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی