منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدعلی میرعلی
510
216
PDF PDF
449
213
PDF PDF
287
126
PDF PDF
474
165
PDF PDF

عنوانبررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

نویسندهمحمدعلی میرعلی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی