منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
علی اکبر ربیع نتاج
611
266
PDF PDF
606
144
PDF PDF
جریان اهل ادب امامیه در مدرسه حدیثی بغداد از آغاز تا سده چهارم هجری
علی اکبر ربیع نتاج محمد حسین شیرزاد محمدحسن شیرزاد
PDF

عنوانجریان اهل ادب امامیه در مدرسه حدیثی بغداد از آغاز تا سده چهارم هجری

نویسندهعلی اکبر ربیع نتاج, محمد حسین شیرزاد, محمدحسن شیرزاد

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی روش شناسی تفسیر المنار در نگاه مهم ترین مفسر شیعی معاصر، علامه طباطبایی

نویسندهعلی اکبر ربیع نتاج

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی