منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مهدی محقق
928
464
PDF PDF
911
304
PDF PDF
781
444
PDF PDF

عنوانالباب الحادی عشر للعلامة الحلی مع شرحیه النافع یوم الحشر لمقداد بن عبدالله السیوری و مفتاح الباب لابی الفتح بن مخدوم الحسینی

نویسندهحسن بن یوسف بن علی بن محمد بن المطهر الحلی

مصححمهدی محقق

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی