43
نویسنده
1
موضوع
43
منبع
معجم ھا و فرھنگ ھا
در آستانه پژوهش و نثر: فهرست طرح 110 جلدی بزرگان شیعه (موسسه کتابشناسی شیعه)
PDF

عنواندر آستانه پژوهش و نثر: فهرست طرح 110 جلدی بزرگان شیعه (موسسه کتابشناسی شیعه)

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو اثر فارسی در مجموعه 1511 کتابخانه ملی ملک مورخ 517-519ق با اشاراتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور در سده پنجم و ششم هجری

نویسندهعلی صفری آق قلعه

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر