منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
هاشم معروف الحسنی
681
727
PDF PDF
937
953
PDF PDF
333
207
PDF PDF
2426
683
PDF PDF
907
366
PDF PDF

عنوانعقیدة الشیعة الامامیة (عرض و دراسة)

نویسندههاشم معروف الحسنی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات , تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردار الکتاب اللبنانی

تاریخ چاپ1376 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانشیعه در برابر معتزله و اشاعره

نویسندههاشم معروف الحسنی

مترجممحمدصادق عارف

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ

نویسندههاشم معروف الحسنی

موضوعروحانیت و حکومت/تشیع و جنبشھای معاصر , تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردار التعارف للمطبوعات

تاریخ چاپ1410 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی