منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
هاشم معروف الحسنی
270
466
PDF PDF
370
605
PDF PDF
187
135
PDF PDF
1777
438
PDF PDF
650
210
PDF PDF

عنوانعقیدة الشیعة الامامیة (عرض و دراسة)

نویسندههاشم معروف الحسنی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات , تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردار الکتاب اللبنانی

تاریخ چاپ1376 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانشیعه در برابر معتزله و اشاعره

نویسندههاشم معروف الحسنی

مترجممحمدصادق عارف

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالانتفاضات الشیعیة عبر التاریخ

نویسندههاشم معروف الحسنی

موضوعروحانیت و حکومت/تشیع و جنبشھای معاصر , تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردار التعارف للمطبوعات

تاریخ چاپ1410 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی