7
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
تشیع و جنبشھای معاصر
نقش ارتباطات سنتی در جنبش های سیاسی اجتماعی شیعه (مطالعه موردی جنبش مشروطه ایران)
محسن الویری جواد نظری مقدم
PDF

عنواننقش ارتباطات سنتی در جنبش های سیاسی اجتماعی شیعه (مطالعه موردی جنبش مشروطه ایران)

نویسندهمحسن الویری, جواد نظری مقدم

موضوعروحانیت و حکومت/تشیع و جنبشھای معاصر

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی