منابع مشابه بیشتر ...

5ccdbdfa8d15e.JPG

حاکمیت پس از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از منظر روایات شیعه

حسین رضایی, مسعود پورسید آقایی

این پژوهش به دنبال پاسخ بـه ایـن سال اسـت کـه حکومـت بعـد از حضـرت مهدی (عج) چه می شود؟ با تامل در روایات شیعه در رابطه با امر حکومت پـس از حضرت حجت (عج) سه نظریه قابل طرح است: 1. پیامبر اکرم و ائمه اطهار رجعت نموده و حاکم می شوند؛ 2. دوازده مهدی (عج)بعد از حضرت حاکم می شوند؛ 3. کسی حاکم نمی شود و قیامت بر پا می شود. نظریه رجعت در آثار متعددی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو در ایـن پـژوهش بـه مســرله رجعـت پرداختــه نشـده و تنهــا دو مـورد اخیــر بررسـی و نقــد گردیده است. یافته های این پـژوهش نشـان می دهـد در مـورد برپـایی قیامـت هیچ روایت معتبرالسندی در منابع شیعه موجود نیست و چنانچه یافت شود، خبر واحـد اسـت و قابل یـت تعـار بـا روایـات رجعـت را نـدارد، یـا کنـار گذاشـته شده و یا تاویل می شود. اما درباره حاکمیت دوازده مهدی (عج)چهار روایـت وجـود دارد که تنها یکی از آنها در تعار با روایات رجعت است. امـا آن هـم از منـابع اهل سنت نقل شده است. از سه روایت بـاقی مانـده یکـی میـد نظریـه رجعـت بوده و دو روایت دیگر قابل جمع بـا آن اسـت. البتـه روایـت پنجمـی نیـز وجـود دارد که پیروان مدعی دروغین احمد الحسن (احمد اسماعیل بصـری) نظریـه حاکمیت دوازده مهدی را دلیل خود دانسته اند. با تبیین مقصود حقیقـی ایـن روایت، ارتباط آن با حاکم یت دوازده مهدی (عج)رد شده است.

5ccdbb8d33997.JPG

جایگاه فرهنگ مهدوی بین جوانان شیعه و سنی

منصور نیک پناه

اعتقاد به منجی موعود و ظهور مصلح جهانی، عقیده‌ای مشترک بیشتر ادیان الهی و همه مسلمانان جهان است. فرق اسلامی به‌رغم برخی اختلافات در فروع، در اصل مهدویت اشتراک دارند و از این‌رو یکی از مبانی تقریب مذاهب اسلامی همین عقیده است. با توجه به برنامه‌ریزی گسترده جهان غرب برای انحراف عقاید اسلامی، ترسیم تصویری ترسناک از منجی آخرالزمان مسلمانان، ارائه الگوهای مورد نظر خود برای پایان دنیا و... وظیفه ماست که به دفع شبهات و بیان مشترکات بپردازیم. از این‌رو در این پژوهش پرسش‌های مرتبط به نزدیکی عقاید شیعه و سنی دربارۀ موضوع مهدویت را بررسی می‌کنیم و پیشینه فرهنگی این اشتراک را به تصویر می‌کشیم.